Insert your alternative text

General Terms and Conditions of Delivery and Service

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. | Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Burhan Sok. No: 1, 34775 Ümraniye - İstanbul

Contact with us via phone:

+90 216 645 52 00

Pzt - Cuma 08:30 - 18:00

Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Burhan Sok. No: 1, 34775 Ümraniye - İstanbul


Bank accounts:

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Uluslararası Bankacılık Şubesi - 763

83308731 (TL) TR06 0006 7010 0000 0083 3087 31 (TL)

Genel teslimat ve hizmet koşulları

İndir

Genel teslimat ve hizmet koşulları

1. Uygulama kapsamı


1.1 Genel Teslimat ve Hizmet Hüküm ve Koşulları bu andan itibaren "Hüküm ve Koşullar" olarak anılacak olup, JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin (bu andan itibaren yüklenici olarak anılacaktır) her türlü ürün, hizmet ve iş üretiminin (genellikle "teslimat kalemi" olarak anılır) tüm satış ve teslimatları için geçerlidir. Yüklenici ve müşteri ("sözleşme ortağı"), bu hüküm ve koşulların münhasıran geçerli olduğunu açıkça kabul eder. Yüklenici, geçerliliğini yazılı olarak açıkça kabul etmedikçe, müşterinin bu hüküm ve koşullarla çelişen veya bunlardan sapan hiçbir şart ve koşulunu kabul etmez. Bu hüküm ve koşullar, yüklenicinin, müşterinin çelişkili veya farklı hüküm ve koşullarının bilgisi dahilinde müşteriye teslim veya hizmeti koşulsuz olarak gerçekleştirmesi durumunda da geçerlidir.
1.2 Yüklenicinin imzaya yetkili olmayan çalışanları da bu sözleşmenin şart ve koşullarda sözlü değişiklik ve diğer sözlü sözleşmeler yapmaya yetkili değildir.
1.3 Bu hüküm ve koşullara ek olarak, "Endüstriyel otomasyon için yazılım ürünleri ödünç verme (sürücü, ölçüm, anahtar, kontrol)" ek maddeleri de yüklenici tarafından müşteriye sağlanan ve http://EG13.jumo.info adresinde bulunan yazılım için geçerlidir.
1.4 Bu hüküm ve koşullara ek olarak, "Endüstriyel otomasyon için yazılım ürünlerinin oluşturulması (sürücü, ölçüm, anahtar, kontrol)" ek maddeleri de http://EG14.jumo.info adresinde bulunan yazılımların oluşturulması için geçerlidir.
1.5 Mevcut koşullar sadece Türkiye'deki girişimciler için geçerlidir.
1.6 Bu hüküm ve koşullar, yeni bir sözleşme yapılması durumunda, gelecekteki sözleşmeler için bir çerçeve anlaşma olarak mevcut versiyonlarında geçerlidir; Bu durumda, müşteriyi bu hüküm ve koşullardaki değişiklikler hakkında derhal bilgilenmek ile sorumluyuz.
1.7 Münferit durumlarda, müşteri ile yapılan bireysel yazılı sözleşmeler (yardımcı sözleşmeler, eklemeler ve değişiklikler dahil) her zaman bu hüküm ve koşullardan önceliklidir.
1.8 Sözleşmenin kurulmasından sonra müşteri tarafından tarafımıza sunulacak hukuken ilgili beyan ve bildirimlerin geçerli olabilmesi için yazılı olması gerekmektedir.


2. Teklif, sipariş onayı, sözleşmenin imzalanması ve sözleşme süresi


2.1 Tekliflerimiz bağlayıcı değildir.
2.2 İcra yükümlülüğümüzün kapsamı yalnızca yazılı sipariş onayımız (“sözleşme”) ile belirlenir.
2.3 Sözleşme, hizmet sunumu süresi boyunca sonuçlandırılır. Sözleşme, devam eden yükümlülükler sağlıyorsa, on iki (12) aylık bir süre için sonuçlandırılır ve bu, on iki (12) aylık bir süre ile zımnen uzatılır. Akit taraflardan her biri, yükümlülükleri devam eden bu tür bir sözleşmeyi, bir (1) aylık bildirim süresine tabi olmak üzere, herhangi bir zamanda yazılı bildirimde bulunarak tazminat ödemeden feshedebilir. Fesih durumunda, müşteri, önceden imal edilmiş veya satın alınmış olan tüm müşteriye özel malları müteahhitten mutabık kalınan fiyattan satın almalıdır.


3. Çizim ve benzerlerinin telif hakkı ve mülkiyetinin korunması


3.1 Yüklenici, tekliflereve sipariş onaylarına ekli çizimler, eskizler, maliyet tahminleri ve diğer belgelerin sınırsız mülkiyetini elinde tutar. Müşteri bunları yalnızca kararlaştırılan amaç için kullanabilir ve yüklenicinin izni olmadan çoğaltamaz veya üçüncü şahısların erişimine açamaz. Talep edilmesi halinde bu belgelerin kendileri ve tüm nüshaları yükleniciye iade edilmelidir.
3.2 Bu belgeler telif hakkına sahipse, yüklenici bu belgelerin telif hakkını da
saklı tutar.

4. Teslim süresi ve gecikme


4.1 Tarihlerin ve hizmet ve teslimat koşullarının bağlayıcı yapısı (bundan böyle: "Teslimat Koşulları"), Alıcının Tedarikçi'ye belgeleri ve diğer gerekli bilgileri zamanında sağlamasını ve işbirliğini veya ödeme yükümlülüğü gibi diğer önemli sözleşme görevlerini yerine getirmesidir.
4.2 İş uyuşmazlıkları ve yüklenicinin etki alanı dışında öngörülemeyen engellerin ortaya çıkması durumunda (örn. savaş, terör eylemleri, isyanlar veya benzeri olaylar) veya başka bir üreticinin sorumlu olduğu engeller durumunda, teslimat süresi uygun olarak uzatılacaktır. Bu madde engellerin halihazırda var olan bir gecikme sırasında ortaya çıkması durumunda da geçerlidir.
4.3 Müşteri için makul olduğu sürece kısmi teslimatlara veya hizmetlere izin verilir.
4.4 Yüklenici temerrüde düşerse ve bunun sonucunda müşteri zarar görürse, gecikme için sabit oranlı bir tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bu, her bir tam haftalık gecikme için %0,5'tir, ancak toplam teslimatın, gecikme nedeniyle zamanında veya sözleşmeye uygun olarak kullanılamayan kısmının net değerinin %3'ünden fazla değildir. Diğer talepler münhasıran bu koşulların 9. maddesine göre belirlenir.


5. Risk transferi


5.1 Teslimat kalemi nakliyeciye veya toplayıcıya teslim edildiğinde veya yüklenicinin taşıma aracı kullanılarak taşındığında, ancak en geç yüklenicinin deposundan veya imalatçının iş yerinden ayrıldığında risk müşteriye geçer. Kabul kararlaştırıldıysa ve herhangi bir sabit kabul süresi kararlaştırılmadıysa, müşteri, teslimatın tamamlandığının bildirilmesinden sonra on dört (14) gün içinde teslimat kalemini kabul etmelidir. Müşteri, belirlenen süre içerisinde teslimatı kabul etmez ve en az bir ayıp bildirerek reddetmez ise, teslimat kalemi kabul edilmiş sayılır.
5.2 Müşteri talep üzerine bir sipariş verdiyse, sözleşme ortakları aksini kararlaştırmadıkça, teslimat kalemini - birden fazla teslimat ürününün tümü sipariş edilmişse - sipariş tarihinden itibaren on iki (12) ay içinde iptal etmelidir. Bunu yapmazsa müşteri temerrüde düşer ve risk kendisine geçer.


6. Fiyatlar ve ödeme koşulları


6.1 Yüklenici tarafından verilen fiyatlar, sadece ürün bedeli için olup, paketleme ve seckiyat dahil değidlri. Ayrıca KVD de dahil değildir. Ambalaj ayrıca ücretlendirilecektir.
6.2 Satın alma bedeli, faturanın üzerinde belirtilen ödeme vadesinde ödenecektir.
6.3 Yüklenici, siparişi kabul ettikten sonra müşteriden sözleşme bedeli tutarında gayri kabili rücu ve sınırsız banka garantisi talep etme hakkını saklı tutar.
6.4 Fiyatlar, yüklenici tarafından sipariş onayının alınmasından itibaren iki ay boyunca geçerlidir. Toplam maliyetler içinde bir maliyet unsuru değişirse (örneğin, personel maliyetleri veya saatlik ücretler veya açıkça üçüncü taraf malzeme maliyetleri), yüklenici fiyatı orantılı olarak, ancak yalnızca ilgili maliyet unsuruna ve kapsamına göre orantılı olarak ayarlama hakkını saklı tutar. Ortaya çıkan yeni fiyat, yazılı bildirimin alınmasını takip eden takvim ayının ilk gününden itibaren geçerlidir.
6.5 Taksit ödemeleri kararlaştırıldıysa, belirli bir ödeme tarihi kararlaştırılmadıkça ilgili taksit, ilgili ödeme döneminin 3. iş gününe kadar peşin olarak ödenmelidir. Müşteri birden fazla taksitte temerrüde düşerse, kalan tazminatın tamamı muaccel olur. Bu, taksitli ödemenin vade tarihinden sonra kabul edilmesi durumunda da geçerlidir. Yüklenicinin gecikme faizi talep etme hakkı, vade tarihinden sonra yapılan taksitli ödeme sözleşmesinden etkilenmez.

6.6 Yüklenici tarafından itiraz edilen, tanınmayan, yasal olarak tesis edilmemiş veya bekleyen davalarda karara hazır olmayan ödemelerin stopajı veya müşteri tarafından mahsup edilmesi hariçtir. Tutma hakkı, ancak karşı davanın aynı teslimat sözleşmesine dayanması halinde kullanılabilir.
6.7 Ödeme koşullarına uyulmaması veya sözleşmenin kurulmasından sonra yüklenicinin, müşterinin ödemeyi yapamaması nedeniyle ödeme talebinin tehlikeye girdiğini öğrenmesi durumunda, yüklenici yalnızca avans karşılığında teslimat kalemi gönderimi yapma hakkına sahiptir.
6.8 Müşteri, sözleşmenin imzalanmasından sonra değişiklik talep ederse, yüklenici fiyatları ve önceden kararlaştırılan teslimat sürelerini buna göre değiştirme hakkını saklı tutar.


7 Unvanın korunması


7.1 Yüklenici, sözleşmeden veya müşteri ile yapılan sözleşmelerden doğan tüm taleplerin tamamı ödenene kadar tüm teslimat kalemlerinin mülkiyetini elinde tutar. Bir cari hesap durumunda, ayrılmış malların tamamı bakiye talebini güvence altına almaya hizmet eder. Yüklenici için teminat olarak hizmet eden ayrılmış malların tahmini değeri, müşteriye karşı ödenmemiş alacakları yüzde ondan (%10) daha fazla aşarsa, yüklenici, müşterinin talebi üzerine kendi seçtiği menkul
kıymetleri serbest bırakmakla yükümlüdür.
7.2 Mülkiyetin muhafazası süresince, müşteri teslimat kaleminin mülkiyetini teminat olarak rehin veya devredemez. Üçüncü şahıslar tarafından el konulması, müsadere edilmesi veya başka şekilde elden çıkarılması durumunda, derhal yükleniciye haber vermelidir.
7.3 Müşterinin sözleşmeyi ihlal etmesi, özellikle ödemede temerrüde düşmesi halinde, müşteri için belirlenen makul sürenin başarısız bir şekilde dolmasından sonra yüklenici hizmeti geri alma ve cayma hakkına sahiptir ve müşteri caymakla yükümlüdür.
7.4 Yüklenici, sigortayı müşteri açıkça yaptırmadıkça, yangın, su ve diğer hasarlara karşı masrafları müşteriye ait olmak üzere sigorta ettirme hakkına sahiptir.
7.5 Yüklenicinin mülkiyeti elinde tuttuğu iddiası ve teslimat kalemine el koyması sözleşmeden cayma olarak kabul edilir.
7.6 Müşteri, müşterisinden ödeme alması veya mülkiyetin yalnızca ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinde müşterisine devredileceği konusunda rezervasyon yapması koşuluyla, olağan iş akışı içinde teslim edilen ürünü yeniden satma hakkına sahiptir. Üçüncü bir kişiye yeniden satış yoluyla kendisine tahakkuk eden fatura tutarında gelecekteki tüm alacaklarını daha fazla açıklamaya gerek kalmadan zaten yükleniciye devreder. Yüklenici işi kabul eder. Devirden sonra, müşteri talebi
toplamaya yetkilidir. Yüklenici, müşteri ödeme yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmezse ve ödemede temerrüde düşerse, talebi kendisi tahsil etme hakkını saklı tutar.
7.7 Teslimat kaleminin müşteri tarafından taşınması ve işlenmesi her zaman yüklenici adına gerçekleşir. Teslim edilen mallar işlenirse, müteahhit tarafından teslim edilen malın değeri oranında yeni malın müşterek mülkiyetini kazanır. Aynı durum, teslimat kaleminin yükleniciye ait diğer kalemlerle birleştirilmesi veya karıştırılması durumunda da geçerlidir. Bağlantı veya karıştırma, müşterinin kalemi ana kalem olarak kabul edilecek şekilde gerçekleşirse, müşterinin orantılı ortak mülkiyeti
yükleniciye devrettiği kabul edilir. Müşteri, müteahhit için ortaya çıkan tek mülkiyeti veya ortak mülkiyeti elinde tutar.

8 Müşterinin cayma veya azaltma hakları ile yüklenicinin diğer yükümlülükleri


8.1 Sözleşmenin tamamının yerine getirilmesi, yüklenici için nihai olarak imkansız hale gelirse, müşteri sözleşmeden çekilebilir. Aynı durum yüklenicinin yetersizliği için de geçerlidir. Müşteri, benzer teslimat kalemlerini sipariş ederken, miktar açısından teslimatın bir kısmını gerçekleştiremiyorsa ve kısmi teslimatı reddetme konusunda meşru bir
menfaati varsa, sözleşmeden cayabilir. Durum böyle değilse, müşteri bedeli buna göre azaltabilir.
8.2 İşbu Hüküm ve Koşulların 4. maddesi anlamında bir gecikme olursa ve müşteri, müteahhide makul bir ek süre verirse, bu zorunlu olmadıkça ve bu ek süreye uyulmazsa, müşteri cayma hakkına sahiptir.
8.3 Sözleşmenin ifa imkansızlığı, kabulün gecikmesi sırasında veya müşterinin kusuru nedeniyle ortaya çıkarsa, müşteri bedeli ödemekle yükümlü olmaya devam eder.
8.4 Müşteri ayrıca, yüklenicinin, bu hüküm ve koşullar kapsamında sorumlu olduğu bir kusuru düzeltmesi veya iyileştirmesi için kendisine tanınan makul bir ek sürenin, kendi hatasından kaynaklanmaksızın sona ermesine izin vermesi durumunda da cayma hakkına sahiptir. Müşterinin cayma hakkı, yüklenici tarafından onarım veya değiştirme
teslimatının başarısız olduğu diğer durumlarda da geçerlidir.
8.5 Her türlü hasar, yani teslimat kaleminde meydana gelmeyen hasarlar için ilave tazminat talepleri, yalnızca bu hüküm ve koşulların 9. ve 10. maddelerinde yer alan durumlarda mevcuttur. Bunun dışında müteahhitin tazminat sorumluluğu hariçtir.


9 Yükümlülük


9.1 Her türlü hasar için tazminat talepleri - maddi veya yasal sebepler ne olursa olsun - ve özellikle teslimat kaleminde meydana gelmeyen hasarlar için sadece:

- Yüklenici tarafından kasıtlı olarak görev ihlali durumunda;
- Yüklenici tarafından ağır kusurlu bir görev ihlali durumunda veya yüklenicinin yasal temsilcilerinden veya vekillerinden biri tarafından kasıtlı veya ağır ihmalkar bir görev ihlali durumunda;
- Müteahhit veya yasal temsilcilerinden biri veya vekil vekilleri tarafından hayati, uzuv veya sağlığa yönelik kusurlu bir yaralanma durumunda;
- Temel sözleşme yükümlülüklerinin kusurlu ihlali durumunda, sözleşmenin açıkça mutabık kalınan amacına ulaşılması tehlikeye girdiği sürece;
- Teslimat kalemindeki kusurlar, kişisel yaralanma veya özel olarak kullanılan eşyalara yönelik mal hasarı için Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca sorumluluğun bulunduğu durumlarda;
- Hileli olarak gizlenen veya yokluğu yüklenicinin açıkça garanti ettiği kusurlar durumunda.
9.2 Ancak, yüklenicinin sorumluluğu öngörülebilir hasarla sınırlıdır.
9.3 Geri kalanı için, tazminat talepleri hariç tutulmuştur.


10 Kusurlar için yükümlülük


10.1 Tüm bariz kusurlu teslimat kalemleri, yüklenicinin takdirine bağlı olarak ücretsiz olarak onarılacak veya yeniden teslim edilecek veya yeniden gerçekleştirilecektir. Bu tür kusurların tespiti, derhal yazılı olarak ve ayrıntılı olarak yükleniciye bildirilmelidir.
10.2 Yüklenici, aşağıdaki nedenlerle ortaya çıkan hasar veya kusurlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez:
- doğal aşınma ve yıpranma;
- uygunsuz muhafaza veya uygunsuz kullanım;
- Yüklenicinin önceden izni olmadan yapılan uygunsuz değişiklikler veya onarımlar;
- Müşteri veya üçüncü şahıslar tarafından hatalı montaj veya devreye alma;

- teslimat kaleminin özellikle mevcut kullanım kılavuzuna göre yanlış veya ihmalkar bir şekilde ele alınması durumunda;
- aşırı stres durumunda;
- uygun olmayan ekipman ve yedek malzemeler kullanıldığında;
- teslimat kalemi başka mallarla birleştirilirse, bu kombinasyon yüklenici tarafından daha önce açıkça onaylanmadıysa ve hasar veya kusur bu kombinasyondan kaynaklanıyorsa.

10.3 Yüklenici ile anlaştıktan sonra müşteri, Yüklenicinin makul takdirine bağlı olarak gerekli gördüğü tüm onarımları ve değiştirme teslimatlarını gerçekleştirmesi için Yükleniciye gerekli zamanı ve fırsatı vermelidir. Yalnızca, yüklenicinin derhal haberdar edilmesi gereken, işletme güvenliğini tehdit eden acil durumlarda veya yüklenici kusurun düzeltilmesi konusunda temerrüde düşerse, müşterinin kusuru kendisi veya üçüncü bir kişi aracılığıyla taraf ve tarafından yüklenicinin maliyetlerinin uygun ve makul bir şekilde geri ödenmesini talep etmek hakkı vardır.
10.4 Yüklenici, şikayetin kanıtlanabilir bir şekilde haklı görülmesi koşuluyla, onarım veya değiştirme teslimatı sonucunda ortaya çıkan doğrudan maliyetleri, yasal kapsamdaki zorunlu maliyetleri üstlenecektir.
10.5 Ek ifa başarısız olursa, müşteri sözleşmeden çekilebilir.
10.6 Yüklenici, aksi kararlaştırılmadıkça, teslimatlarını yalnızca teslimatın yapıldığı ülkede üçüncü şahısların mülkiyet haklarından ve telif haklarından ari yapmakla yükümlüdür. Yine de buna karşılık gelen bir mülkiyet hakkı ihlali olması durumunda, yüklenici ya üçüncü şahıstan buna uygun bir kullanım hakkı alacak ya da teslimat kalemini, artık bir mülkiyet hakları ihlali olmayacak şekilde değiştirecektir. Uygun ve makul koşullarda yüklenici için bu mümkün değilse hem müşteri hem de yüklenici sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
10.7 Aksi takdirde, tapuda kusur olması durumunda, bu hüküm ve koşulların 9. ve 10. maddelerinin hükümleri buna göre uygulanacaktır, bu nedenle müşterinin talepleri ancak üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülen herhangi bir iddiayı derhal yazılı olarak yükleniciye bildirirse var olur, iddia edilen bir ihlal, ne doğrudan ne de dolaylı olarak, yüklenicinin kendisini savunmak için sözleşmeden veya başlıktaki kusurun müşteriden gelen bir talimattan kaynaklanması dahil olmak üzere
sınırsız haklara sahip olduğunu, hakların ihlalinin, müşterinin teslimat ürününü değiştirmesinden veya sözleşmeye uygun olmayan bir şekilde kullanmasından kaynaklanmadığını kabul eder.
10.8 Teslimat kaleminde meydana gelmeyen hasarlar da dahil olmak üzere her türlü hasar için ilave tazminat talepleri, yalnızca bu hüküm ve koşulların 9. Maddesi uyarınca mevcuttur.


11 Zaman aşımı


11.1 Kusur talepleri - yasal dayanakları ne olursa olsun - yasal zamanaşımı süresinin başlamasından on iki (12) ay sonra sona erer. 1. cümleden farklı olarak, bu hüküm ve koşulların 9. Maddesine göre talepler için yasal süreler de geçerlidir.
11.2 Kullanılmış teslimat kalemleri, malzeme kusurları için sorumluluk hariç tutularak satılır. Bu istisna, bu hüküm ve koşulların 9.1. maddesindeki durumlarda geçerli değildir.


12 Montaj ve servis


12.1 Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, montaj, kurulum ve servis (onarım ve bakım çalışmaları) ücretlendirilecektir. Ücret, özellikle seyahat masraflarını, günlük ödenekleri ve çalışma saatleri için olağan oranları ve fazla mesai, gece, Pazar ve resmi tatil çalışmaları, zor koşullar altında çalışma ve planlama ve izleme için ek ücretleri içerir.

12.2 Yüklenici, hazırlık, seyahat, bekleme ve seyahat süresi maliyetlerini müşteriye ayrıca fatura edecektir. Kurulum veya devreye alma, yüklenicinin hatası olmaksızın ertelenirse, müşteri, bekleme süresi ve daha fazla gerekli seyahat için makul ölçüde tüm masrafları üstlenmelidir.
12.3 Müşteri, gerekli sayıda yardımcı personele ihtiyaç duyduğu araçları, masrafları kendisine ait olmak üzere sağlayacaktır. Ayrıca müşteri, makine parçalarının, aparatların, malzemelerin, aletlerin vb. saklanması için yeterince geniş, uygun, kuru ve kilitlenebilir odalar sağlayacaktır.Yüklenicinin ve montajın mülkiyetini ve servis personelinin kendi mallarını korumak için gerekli önelmeleri almak zorundadır. Müşterinin işinin doğası, montaj veya servis personeli için özel koruyucu giysiler ve
koruyucu cihazlar gerektiriyorsa, bunları da sağlayacaktır.
12.4 Yüklenicinin montaj personeli ve ekibi, Yüklenicinin teslimat kalemini teslim etme ve kurma veya monte etme yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya müşteri veya üçüncü bir kişi tarafından başlatılan işleri yapmaya yetkili değildir.
12.5 Montaj müşteri veya onun görevlendirdiği bir üçüncü şahıs tarafından yapılıyorsa, yüklenicinin geçerli çalıştırma ve montaj talimatlarına uyulmalıdır.
12.6 Yüklenici tamir ve bakım hizmetlerini gerçekleştirirken, deneyimi ve teknik değerlendirmesine dayanarak, hizmeti müşterinin şirketinde mi yoksa kendi şirketinde mi yürütmek isteyip istemediğine kendi takdirine bağlı olarak karar verebilir. Hizmet yüklenicinin tesislerinde yapılacaksa, müşteri ürünü yükleniciye gönderir. Hizmet gerçekleştirildikten sonra yüklenici teslim edilen ürünü kendisine geri gönderir.
12.7 Müşteri değişiklik istediğiniz belirtmezse, cihazlar standart konfigürasyon ile kullanıma sunulacaktır. Müşteri, yükleniciye istenen ayarlar ve programlar hakkında bilgi verirse, yüklenici, hizmeti gerçekleştirirken teslimat kalemini buna göre yapılandıracak ve programlayacaktır. Ancak müşteri bu ayarı kontrol etmek zorundadır. Yüklenici bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, yüklenici, teslimat kalemi müşterinin sistemine entegre edildikten sonra
işlev için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
12.8 Yüklenicinin servis teknisyeni, yalnızca hızlı ve basit bir çözüm beklenebilirse ve müşteri açıkça ilgili bir ek sipariş verirse, yüklenici tarafından sağlananlar dışındaki parçalar üzerinde servis gerçekleştirme yetkisine sahiptir.
12.9 Yüklenicinin teknisyeni, beklenen kısa sürede durumu düzeltemeyeceği ortaya çıkarsa hizmeti iptal edebilir. Bu durumda da müşteri, ek siparişi tamamlamak için kullanılan malzemeyi ve zamana dayalı ücreti ödemek zorundadır. Teknisyen, uzman görüşüne göre beklenen kısa sürede hizmetleri sağlayabilmişse ve bunu ağır ihmal yoluyla fark etmemiş veya kasıtlı hareket etmişse, müşterinin iptal edilen hizmet için herhangi bir ödeme borcu yoktur.
12.10 Ek bir siparişin verilmesi ve uygulanması sonucunda üçüncü şahıslarla yapılan teslimat ve bakım sözleşmelerinden doğan hak taleplerinin zarar görüp görmediğini kontrol etmek müşteriye aittir. Yüklenici bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu, diğer hususların yanı sıra, müşterinin aşağıdaki yükümlülükleri ile ilgilidir:
- Müşteri, bakımı yapılacak cihazları teslim ederken ve aynı zamanda iade ederken, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin şu anda geçerli olan versiyonuna her zaman kesinlikle uymalıdır;
- Müşteri, özellikle tehlikeli çalışma maddeleri ile doldurulmuş veya bunlarla başka bir şekilde temas etmiş bu tür cihazları yasal hükümleri de dikkate alarak paketlemeli ve etiketlemelidir;
- Ek olarak, hizmet siparişinde müşteri, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği anlamında cihazın tehlikeli maddelerle bağlantısına açıkça atıfta bulunmalı ve gerekirse AB Direktifi 91/155/EEC uyarınca bir güvenlik bilgi formu eklemelidir. ;

- Cihazlar yüklenici tarafından üretilmediyse ve kusurlardan sorumlu olmaya devam ediyorsa, yüklenici tehlikeli çalışma malzemeleriyle olan bağlantıya işaret ederek herhangi bir zamanda cihazlar için bir servis siparişini kabul etmeyi reddedebilir.
- Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğine uyulmaması durumunda, yüklenici herhangi bir tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar; müşteri veya temsilcisi görev ihlalinden sorumlu değilse bu geçerli değildir.

13 İhracat Kontrol Uyglulaması


13.1 Sözleşmenin yerine getirilmesi, başta ihracat kontrol düzenlemeleri, ambargolar veya diğer kısıtlamalar olmak üzere ulusal veya uluslararası düzenlemeler nedeniyle yerine getirilmesine herhangi bir engel bulunmaması şartına bağlıdır. Müşteri, ihracat veya sevkiyat için gerekli tüm bilgi ve belgeleri sağlamayı taahhüt eder. İhracat denetimleri veya
onay prosedürlerinden kaynaklanan gecikmeler, teslimat sürelerini geçersiz kılar. Gerekli onaylar verilmezse veya sözleşmenin yerine getirilmesi onaylanamazsa, etkilenen kısımlara ilişkin sözleşme akdedilmemiş sayılır.
13.2 Yüklenicinin ulusal veya uluslararası mevzuata uyması için fesih gerekiyorsa, Yüklenici sözleşmeyi ihbarsız feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir fesih durumunda, fesih veya sonuçları nedeniyle müşteri tarafından zarar iddiası veya başka haklar iddiası hariç tutulur.


14 Gizlilik


14.1 Sözleşme tarafları, kendilerinin ve çalışanlarının haberdar olduğu diğer sözleşme ortağına ait tüm gizli bilgi, ticari işlem ve belgeleri üçüncü kişilerden gizli tutmayı ve hiçbir şekilde üçüncü kişilerin erişimine açmamayı taahhüt eder.
14.2 Bilginin kamuya açık olması, sözleşme ortağı tarafından alındıktan sonra zaten biliniyor olması, üçüncü kişiler tarafından bir gizlilik yükümlülüğü getirilmeden sözleşme ortağının erişimine açık hale getirilmesi, bilgilerin üçüncü kişilerin erişimine açık olması durumunda gizlilik yükümlülüğü uygulanmaz. Sözleşmeden doğan yükümlülükler
(örn. taşeronlar) ve bu üçüncü şahıslar gizliliğe yeminlidir


15 İfa Yeri, Yargı Yetkisi ve Son Hükümler


15.1 Tacirler, kamu hukuku tüzel kişileri veya kamu hukuku kapsamındaki özel fonlar için, sözleşme ilişkisinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan tüm ihtilaflarda ifa yeri ve tek yargı yeri yüklenicinin merkezidir.
15.2 Türkiye Cumhuriyeti yasaları, bu hüküm ve koşullar, sözleşmeler ve BM Satış Sözleşmesi (CISG) hariç olmak üzere müşteri ile yüklenici arasındaki tüm yasal ilişki için geçerlidir.


16 Nihai hükümler


16.1 Bir sözleşme ortağının kişisel verileri sözleşmenin bir parçası olarak işlemesi gerekiyorsa, Federal Veri Koruma Yasası ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu 2016/679 Sayılı Düzenleme (AB) dahil olmak üzere diğer veri koruma düzenlemelerine) uyacaktır ve 27 Nisan 2016 tarihli Konsey ve diğer sözleşme ortağı ile gerekli veri yedekleme önlemlerini koordine eder ve yapılan anlaşmalara uygunluğu kontrol etmelerini sağlar.
16.2 Bu hüküm ve koşulların bir veya daha fazla hükmünün veya sözleşmenin tamamen veya kısmen geçersiz veya hukuka aykırı olarak kabul edilmesi, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini, hukuki etkinliğini ve hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Bu durumda, sözleşme tarafları, tamamen veya kısmen geçersiz, hukuken geçerli olmayan veya hukuka aykırı olan hükmü, hukuken geçersiz, hukuken geçerli olmayan veya hukuka aykırı bir hükmün içerdiği hükümlere
tekabül eden, geriye dönük etkili yeni bir hükümle değiştirmeyi taahhüt ederler.
16.3 Müşteri, yüklenicinin görevlendirdiği sözleşme yükümlülüklerini kısmen veya tamamen alt yüklenicilere yaptırmasına izin verir.

16.4 Sözleşmede veya sözleşmenin feshinden sonra da doğal olarak devam eden hüküm ve koşullarda sağlanan tüm yükümlülükler, sözleşmenin feshinden sonra, diğer sözleşme ortağının ortağının sözleşme kapsamında yerine getirmesi gereken tüm mali yükümlülükler, yürürlükte kalır.
16.5 Yüklenici, Müşterinin bir belgesine, iletişimine veya işlemine herhangi bir itirazda bulunmamışsa, bu asla hükmün uygulanmasından feragat edildiği anlamına gelmez.
16.6 Hiçbir sözleşme ortağı, kontrolü dışındaki mücbir sebepler nedeniyle sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ederse veya zamanında teslimat veya hizmeti gerçekleştirmezse sorumlu tutulamaz. Buna özellikle doğal afetler, müşterinin eylemleri ve ihmalleri, iş kesintileri, teknolojiyle ilgili afetler, salgın hastalıklar, malzeme sıkıntısı, grevler, tıkanmalar, trafik sıkışıklıkları, devlet müdahalesi, teslimat sürelerinin aşılması veya bir tedarikçi adına teslimat kesintileri dahildir. Sözleşmenin ifasının bu nedenlerden biri nedeniyle bir aydan fazla gecikmesi halinde, tarafların her birinin - diğer taraftan tazminat hakkı olmaksızın - ifa kesintisinden etkilenen miktarlar için sözleşmeyi yazılı olarak feshetme hakkı vardır.